REGULAMIN POBYTU

REGULAMIN POBYTU
1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Apartamentów Kuźnica.
2. Doba hotelowa trwa od godz. 16:00 pierwszego dnia pobytu do godz. 10:00 ostatniego dnia.
3. Apartamenty nie mogą być zajmowane przez większą liczbę osób niż zgłoszona w momencie rezerwacji.
4. Długość pobytu określona jest z wyprzedzeniem w momencie potwierdzenia rezerwacji. Istnieje możliwość przedłużenia długości, jeśli w danym czasie w obiekcie są niezarezerwowane apartamenty, po uzgodnieniu z zarządzającym obiektem.
5. Gość nie ma prawa przekazać zwalnianego przez siebie apartamentu innym osobom bez uzgodnienia i otrzymania zgody zarządzającego obiektem.
6. Goście zobowiązani są do utrzymywania porządku w części wspólnej obiektu.
7. W apartamentach obowiązuje absolutny zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych. Niestosowanie się do tego zakazu jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 800 złotych.
8. Akceptujemy zwierzęta po wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu podczas rezerwacji.
9. Osoby poniżej 18-go roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów, którzy ponoszą odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działań osób nieletnich. Opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo osób nieletnich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10. W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 7:00. W czasie trwania ciszy nocnej wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu mają obowiązek takiego zachowywania się, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju innych gości.
11. W pokojach nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia pokoju (np. grzałki elektryczne, żelazka, grzejniki).
12. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych w obiekcie powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
13. Obiekt „Morska 8” ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy gości w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego o ile strony nie postanowiły inaczej.
14. Gość zobowiązany jest do zawiadomienia zarządzającego obiektem o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
15. Odpowiedzialność obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona zgodnie z art. 849 kodeksu cywilnego, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do
sejfu lub depozytu recepcji.
16. Przy każdorazowym opuszczeniu apartamentu Gość zobowiązany jest do jego zamknięcia. Gość proszony jest również o zamknięcie okien oraz wyłączenie wszelkich urządzeń elektrycznych.
17. Obiekt udostępnia miejsca parkingowe dla Gości. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu lub innego pojazdu należącego do Gości. 18. Przedmioty pozostawione przez Gościa w apartamencie (nie będące artykułami spożywczymi)
zostaną odesłane na wskazany adres na jego koszt.
19. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkodę w mieniu, zakłócił spokojny pobyt gości lub wyrządził szkodę innym gościom, pracownikom pensjonatu lub osobom przebywającym na terenie obiektu.
20. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, obiekt „Morska 8” może odmówić świadczenia usług. Osoba taka będzie zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań zarządzającego obiektem, w tym także do opuszczenia obiektu.
21. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być kierowane do zarządzającego obiektem bez zbędnej zwłoki. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest opłacenie całej należności za rezerwowany pobyt.
WARUNKI REZERWACJI
1. Rezerwacji pobytu mogą dokonać jedynie osoby pełnoletnie.
2. Każda rezerwacja założona za pośrednictwem strony Apartamenty-Kuznica.pl jest rezerwacją wstępną, wymagającą potwierdzenia.
3. W momencie, kiedy rezerwacja zostanie zarejestrowana w systemie, na adres podany w formularzu rezerwacyjnym zostanie wysłane potwierdzenie wraz z instrukcją wpłaty zadatku.
4. W celu potwierdzenia założonej rezerwacji wymagany jest zadatek w wysokości nie mniejszej niż 30 % wartości rezerwacji na rachunek bankowy. Płatności należy dokonać do 3 dni od momentu założenia rezerwacji.
Brak wpłaty zadatku spowoduje automatyczna anulację rezerwacji. Do rezerwacji i zadatku odpowiednio stosuje się art. 394 §1 i § 2 kodeksu cywilnego.
5. Pozostała należność za pobyt pobierana jest na miejscu w dniu przyjazdu wraz z opłatą za podatek lokalny oraz opłatą za sprzątanie w wysokości 100 zł za cały pobyt.
6. Niewykorzystanie całości pobytu przez gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.
7. Pogoda i inne zdarzenia niewynikające z winy zarządzania obiektem, nie są podstawą do skracania czasu pobytu i zwrotu należności za niewykorzystany pobyt.
8. W celu rezygnacji lub zmian w dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z zarządzającym obiektem.
9. Podstawa do zameldowania gościa jest okazanie pracownikowi recepcji pensjonatu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
10. Rozpoczęcie pobytu w hotelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków rezerwacji oraz regulaminu przez Gościa.
11. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.2018 Poz. 1000); Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), dane wprowadzane podczas procesu rezerwacji będą przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji. W przypadku wyrażenia zgody powyższe dane mogą być wykorzystywane również w celach marketingowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji bądź żądania ich
usunięcia.

REGULAMIN SPRZEDAŻY USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

WSTĘP

Fun Surf Maciej Witkiewicz z siedzibą w Lublinie ul. Tumidajskiego 12/62, NIP – 946 116 05 68, REGON – 430666921, wprowadza niniejszy Regulamin realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z zm.)

ROZDZIAŁ 1 – Postanowienia ogólne
1.Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
a) Ustawa – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 144, poz.
1204),
b) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
c) Usługi świadczone drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
d) Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
e) Usługodawca – Fun Surf Maciej Witkiewicz z siedzibą w Lublinie ul. Tumidajskiego 12/62, NIP – 946 116 05 68, REGON – 430666921
f) Usługobiorca – podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych.
g) Specyfikacja techniczna – zbiór informacji o systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z tym systemem.
2. Administratorem strony www.apartamenty-kuznica.pl jest Fun Surf Maciej Witkiewicz z siedzibą w Lublinie ul. Tumidajskiego 12/62, NIP – 946 116 05 68, REGON – 430666921
3. Usługobiorca korzystając z serwisu, przy użyciu strony WWW oświadcza, że akceptuje warunki regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

ROZDZIAŁ 2 – Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronie WWW przed rozpoczęciem prac.
5. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
6. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom tajemnicę komunikacji zwaną „tajemnicą telekomunikacyjną”, która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, dane dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorców tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych umową lub w przepisach prawa.
7. Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą być przetwarzane przez Usługodawcę tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej Usługobiorcom, jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Usługodawcy.
8. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Usługodawcę oraz do informacji, których wymóg dostarczania Usługobiorcy wynikający z Art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca będzie realizował poprzez stronę WWW.

ROZDZIAŁ 3 – Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną
1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie:
a) Rezerwacji usług noclegowych w obiekcie Usługodawcy.
b). Usługi informacyjne odnośnie własnych produktów i usług.
2. Rezerwacja usług noclegowych w obiekcie Usługodawcy:
Proces rezerwacji:
a) Rezerwacji w serwisie apartamenty-kuznica.pl dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez automatyczny system rezerwacyjny czynności; wybór lokali, wybór terminu, wypełnienie formularza rezerwacyjnego oraz zlecenie wymaganej płatności.
b) Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą dokonania przez rezerwującego płatności za pośrednictwem przelewu tradycyjnego na konto wskazane w potwierdzeniu rezerwacji lub opłaty dokonanej na miejscu.
c) Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez rezerwującego w formularzu, całkowitą odpowiedzialność ponosi rezerwujący.
d) Ceny przedstawione w systemie podane są za dobę pobytu w obiekcie. Cena uwzględnia podatek VAT. Za usługi, nieobjęte zamówieniem, należność musi zostać uregulowana na miejscu przez klienta.
e) Jednostką płatniczą jest złoty (PLN).
3. Procedura rezerwacji przez Internet obejmuje następujące etapy:
etap 1: określenie terminu
etap 2: wyszukiwanie usług noclegowych dostępnych w danym terminie,
etap 3: sprawdzenie szczegółów rezerwacji oraz całkowitej ceny
etap 4: wprowadzenie danych klienta;
etap 5: zatwierdzenie rezerwacji przez klienta oraz dokonanie płatności
4. Dokonywanie płatności i wystawienie faktury
a) Płatności realizowane są bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji i są warunkiem jej potwierdzenia. Wymagane jest dokonanie przedpłaty w wysokości ustalonej przez obiekt hotelowy (w wysokości 30% lub 100% wartości zamówienia). Tak dokonana rezerwacja uważana jest za gwarantowaną.
b) Usługodawca ma obowiązek wystawienia faktury VAT
5. Potwierdzenie rezerwacji
a) System serwisu www.apartamenty-kuznica.pl potwierdza rezerwację automatycznie po zaksięgowaniu płatności. Rezerwacja uważana jest za gwarantowaną.
b) Dodatkowo system generuje automatycznie potwierdzenie e-mailem wysyłane na adres rezerwującego podany w formularzu.
c) W przypadku usługi dodatkowej, nie objętej systemem rezerwacyjnym i wymagającej indywidualnego potwierdzenia z obiektu hotelowego, konieczny jest kontakt z obiektem hotelowym, a odpowiedź jest przesyłana w ciągu
48 godzin na adres e-mail wskazany przez rezerwującego w formularzu.
6. Zakres odpowiedzialności operatora obiektu hotelowego
a) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do systemu rezerwacji z przyczyn niezależnych od obiektu.
b) Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od obiektu, obiekt ma prawo czasowo zawiesić dostęp do serwisu apartamenty-kuznica.pl na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
c) Usługodawca może zaoferować wykonanie usługi o podobnym standardzie w terminie, który został określony w formularzu wówczas, gdy realizacja zarezerwowanej usługi okaże się niemożliwa do wykonania z winy podmiotów trzecich.
d) W przypadku, gdy rezerwujący nie wyrazi zgody na realizację usługi o podobnym standardzie lub realizacja usługi okaże się niemożliwa z przyczyn zależnych od obiektu, wówczas obiekt zobowiązany jest do zwrotu dokonanej przez rezerwującego zapłaty za usługę.
e) Zwrot zostanie dokonany formie odpowiedniej do dokonanej płatności.
f) Zwrot uiszczonej przez rezerwującego zapłaty wyczerpuje w całości wszelkie roszczenia rezerwującego z tytułu niewykonanej usługi.
g) Zwrot nastąpi nie później niż w ciągu jednego tygodnia (7 dni) od dnia, w którym rezerwujący zamierzał rozpocząć korzystanie z usługi.
h) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności niezależne od obiektu tj.: czasowy brak wody, ogrzewania, prądu czy naprawa lub konserwacja urządzeń technicznych. Wyżej wymienione niedogodności obiekt hotelowy będzie starał się jak najszybciej usunąć.
i) W przypadku nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron np. katastrof żywiołowych, strajków, wybuchu wojny lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, obiekt hotelowy jest zwolniony z przyjętego zobowiązania.
j) W przypadku, jeśli klient w trakcie trwania usługi stwierdza wadliwe wykonywanie umowy (tzn. nie-zgodne z warunkami rezerwacji i opisem usługi/produktu zamieszczonym na stronach systemu www.apartamenty-kuznica.pl), powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi.
7. Każda zmiana bądź anulacja powinna być zlecona w formie pisemnej i przesłana poprzez e-mail do Usługodawcy.

ROZDZIAŁ 4 – Ochrona danych osobowych
1. Za pośrednictwem strony internetowej www.apartamenty-kuznica.pl dane zbierane są poprzez wypełnienie formularzy. Formularz zawiera pola wymagane, których wypełnienie jest niezbędne i pola dodatkowe, które mogą być wypełnione przez Usługobiorcę. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
2. Dane przechowywane są i przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach określonych w Ustawie o ochro-nie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w Polityce prywatności.
3. Usługobiorca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
5. Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu internetowego www.apartamenty-kuznica.pl Usługobiorca akceptuje zasady zawarte w Polityce prywatności portalu apartamenty-kuznica.pl.

ROZDZIAŁ 5 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1. Usługobiorca wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, pozyskiwanych za pośrednictwem formularzy na stronie internetowej, przez firmę Fun Surf Maciej Witkiewicz w celu świadczenia drogą elektroniczną usług określonych w Rozdziale 2 Regulaminu.
2. Dane osobowe innych osób wprowadzone przez Usługobiorcę do systemu teleinformatycznego Usługodawcy są uważane za fikcyjne.
3. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na zasadach wskazanych w Rozdziale 4 Regulaminu.
4. Wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny.
ROZDZIAŁ 6 – Warunki zawierania i rozwiązywania umów
1. W przypadku rezerwacji usług noclegowych zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia rezerwacji i otrzymania, drogą mailową na wskazany adres e-mail, potwierdzenia złożonej rezerwacji.
2. W przypadku świadczenia usług informacyjnych Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług począwszy od pierwszej wysyłki wiadomości e-mail.
3. Informację promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację w systemie informatycznym Usługodawcy, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
4. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania ofert bądź zmodyfikować swoje ustawienia za pośrednictwem strony WWW lub poprzez bezpośredni kontakt pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
5. Rezygnacja, której mowa w pkt. 4 jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

ROZDZIAŁ 7 – Tryb postępowania reklamacyjnego
1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:
a) Niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,
b) Niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.
2. Reklamacja musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
3. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.
4. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające.
5. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
6. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana.

ROZDZIAŁ 8 – Postanowienia przejściowe i końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest Sąd Powszechny, właściwy dla siedziby Usługodawcy.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy. W celu zapewnienia prawidłowego korzystania ze strony internetowej oraz z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Fun Surf Maciej Witkiewicz sprzęt komputerowy Usługobiorcy musi spełnić następujące minimalne wymagania techniczne:
• Dostęp do Internetu
• Zainstalowana przeglądarka – zalecana Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome,
• Posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
W trakcie korzystania ze strony internetowej, w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy zainstalowane zostają pliki cookies. Warunkiem korzystania ze strony internetowej jest umożliwienie instalacji plików Cookies.